Algemene (verkoops)voorwaarden alvangehoord.be.

Wie zijn wij

www.alvangehoord.be (hierna: de “Website”) verschaft uitleg over de merkregistratie en andere diensten van Alvangehoord.be.

Deze website (hierna: de ‘Website’) is een alternatief van de

Koudekeuken BVBA (hierna “Wij” en “Ons”)
Heernislaan 19
9000 Gent
België

Ondernemingsnummer 0631.898.679

E-mail: legal@alvangehoord.be

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben over deze actie. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Algemene voorwaarden

Over inleidende gesprekken, offertes en de uiteindelijke aanvaarding …

Een inleidend gesprek wordt steeds gefactureerd ten belope van het benodigde aantal uren, aan ratio van het uurtarief. Indien nodig, stelt alvangehoord.be een individuele offerte op waarin er een opsomming van de vereiste prestaties en hun geschatte vergoeding wordt weergeven. Hierbij hanteert alvangehoord.be het principe van de maximumcap waardoor je als klant steeds vooraf weet hoeveel te betalen. In geval van meerwerk zal deze maximumcap in onderling overleg worden aangepast.

Iedere offerte die wij opstellen is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending. Aanvaarding betekent dat men akkoord gaat met het aanbod dat alvangehoord.be heeft gemaakt via onze website of via een individuele offerte, door middel van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Indien men de opdrachtformulieren (bijvoorbeeld: merken, modellen, ideeën) die op deze website staan heeft ingevuld en doorgestuurd, wordt dat eveneens beschouwd als een opdrachtbevestiging.

Je hebt als klant steeds de mogelijkheid om een door ons opgestuurde offerte partieel te aanvaarden. Hiervoor volstaat het de offerte schriftelijk (bij voorkeur via mail naar legal@alvangehoord.be) te bevestigen en hierbij te vermelden in welke onderdelen van de opdracht, zoals opgenomen in de initiële offerte, je niet geïnteresseerd bent. Indien vanwege de klant, bij bevestiging van de initiële offerte, geen bezwaar wordt gemaakt met betrekking tot de inhoud van de offerte, mag alvangehoord.be er redelijkerwijze van uitgaan dat je als klant de offerte in zijn geheel aanvaardt.

Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij mits onderlinge overeenstemming van alle betrokken partijen. Indien de opdrachtgever na zijn aanvaarding de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen. Termijnen voor oplevering die worden meegedeeld kennen een louter indicatieve werking. Alvangehoord.be heeft steeds het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Wij zijn niet gehouden om u hierover voorafgaand in te lichten.

Hoe richt alvangehooord.be zijn opdrachten in? Bij alvangehoord.be streven we steeds naar een optimale dienstverlening. Iedere verbintenis die we bij alvangehoord.be aangaan betreft een middelenverbintenis. We voeren elke opdracht uit met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector. Alvangehoord.be is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent eveneens dat wij de volledige vrijheid krijgen om beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals advocaten en derden met technische kennis, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. Om een vlotte en directe communicatie te garanderen maken wij gebruik van verscheidene electronische communicatiemiddelen, zoals email, invulformulieren, en een online facturatiesysteem. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwachten wij van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Een gebrekkige medewerking en/of terbeschikkingstelling kan een verlenging van de uitvoeringstermijn betekenen. Dit is van extreem belang bij het registreren van merken of modellen.

Specifieke voorwaarden merkregistratie

De registraties van merken, modellen en ideëen zijn niet zonder risico, noch voor de aanvrager, noch voor alvangehoord.be. In de volgende alinea gaan we over de bijzondere regeling en voorwaarden, wanneer tot onderzoek, bewaking of registratie van merken, modellen of enig andere intellectuele eigendomsrechten wordt overgegaan. Iedere aanvraag tot merkregistratie wordt onderworpen aan een voorafgaand identiek en eenvoudig merkonderzoek, wanneer dat staat aangegeven. In dit merkonderzoek gaat alvangehoord.be na of het ons meegedeelde merkteken aan de voorwaarden van beschikbaarheid, toelaatbaarheid en onderscheidend vermogen voldoet. Hierbij maken wij een inschatting van de slaagkansen van de merkregistratie op basis van onze tienjarige ervaring en kennis. Op vlak van beschikbaarheid blijft ons onderzoek beperkt tot het onderzoeken van merken die in de desbetreffende merkenregisters zijn ingeschreven, en die door de desbetreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.

Enkel indien wij ervan overtuigd zijn dat er voldoende elementen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een succesvolle registratie, verschaffen wij u een positief onderzoeksresultaat en gaan wij desgevallend over tot registratie. Toch geeft een positief certificaat geen absolute garanties geven omtrent het succes van de registratie, omdat dit afhangt van de beoordeling van overheidsinstanties waar wij weinig tot geen invloed op hebben. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat iedere merkregistratie die wij uitvoeren, steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever is.

No cure, no pay. Kan je naam niet geregistreerd worden (je naam voldoet bijvoorbeeld niet aan de wettelijke vereisten), dan is de enige kost voor de opdrachtgever de onderzoekskosten. De opdrachtgever krijgt enkel een volledige factuur wanneer de naam geregistreerd kan worden, en wanneer het voorafgaand onderzoeksresultaat gunstig is. Wanneer alvangehoord.be doorstoot naar het uitvoerig onderzoek, maar botsts op een eerder concurrerend merk dan krijgt de opdrachtgever enkel een factuur voor de onderzoeksuren (dus niet voor de registratiekost). Alvangehoord.be rekent dus enkel kosten aan die effectief worden geprestesteerd.

Alvangehoord.be herinnert haar klanten er graag aan de bestaande registraties te hernieuwen, net als andere handelingen die nodig zijn voor de instandhouding van hun rechten. Wij verschaffen deze dienst geheel vrijblijvend en zijn dan ook niet verplicht hiertoe en evenmin aansprakelijk in geval van tekortkoming. De opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen.

Onze tarieven zoals voorgesteld bevatten alle registratiekosten en andere mutaties in de bestaande merkenregisters,

De kosten van inschrijvingen en vernieuwingen van inschrijvingen en andere mutaties in merken- en modellenregisters.

Zitten niet in de oorspronkelijke tarieven; De kosten voor extra classificaties De kosten voor het voeren van oppositieprocedures Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager.

Onze prijzen en betaling Afhankelijk van de aard van de opdracht, wordt de vergoeding voor prestaties als volgt geregeld; Volgens de vaste tarieven zoals aangeduidt op de website, of zoals meegedeeld in een individuele offerte; Volgens het vooraf geschatte aantal te besteden werkuren, aan rato van ons meegedeelde uurtarief; Zowel onze vaste tarieven als onze uurtarieven worden weergegeven in EURO, en zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen daarenboven de variërende kosten voor extra klassen, tekeningen, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, andere kantoorkosten en verzendkosten. Er worden geen dossierkosten aangerekend aan de klant. Bij merken zal de uitvoering van iedere opdracht voorafgegaan worden door de betaling van het volledige bedrag. Alvangehoord.be kan de oplevering van prestaties uitstellen tot de betaling van het bedrag werd ontvangen. Het gebrek aan spontane betaling kan van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen opleveringstermijnen. De toepassing van een provisiebedrag hiervan doet geen afbreuk aan het tijdstip van opdrachtbevestiging. Eventuele resterende bedragen worden gefactureerd vanaf het moment van oplevering. Alle facturen die door alvangehoord.be worden uitgevaardigd zijn te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf facturatiedatum, of onmiddellijk ingeval van merkregistraties en modelregistraties. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €75. Dit doet geen afbreuk aan het recht van alvangehoord.be om vergoeding te vragen voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de niet-betaling. De betalingsvordering is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien u niet akkoord gaat met onze facturatie, moet de opdrachtgever dit ons kenbaarbaar maken door middel van een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen twee (2) weken na facturatiedatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen. Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op iedere nieuwe, toekomstige opdrachten en wordt dus geen afbreuk gemaakt aan de bestaande geldige offertes en opdrachten. Onze aansprakelijkheid wordt als volgt geregeld; Alvangehoord.be is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar betaalde opdrachten die volgen uit deze overeenkomst. Alvangehoord.be kan slechts aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht indien de opdrachtgever Alvangehoord.be voorafgaand bij vaststelling onmiddellijk en op gemotiveerde wijze in gebreke stelt, en ons hierbij een redelijke termijn heeft verschaft om alsnog de tekortkoming recht te zetten, dewelke Alvangehoord.be niet benut heeft. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit in geval van opzet of bedrog. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. Alvangehoord.be is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn opgesomd: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. Alvangehoord.be is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Alvangehoord.be in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Alvangehoord.be te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. De aansprakelijkheid van Alvangehoord.be voor directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. Btw) waarbij de tekortkoming zich voordoet. De hoogte van iedere vergoeding is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Alvangehoord.be verzekerd is bij haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. In geval van overmacht is Alvangehoord.be gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Alvangehoord.be werd geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de klant. Nog enkele algemene bepalingen Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit niet succesvol blijkt zal de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen Alvangehoord.be een vestiging heeft bevoegd zijn, namelijk Gent. Deze voorwaarden beheersen op uitsluitende wijze de manier waarop een opdracht door Alvangehoord.be wordt uitgevoerd, behoudens afwijkingen die uitdrukkelijk en schriftelijk door Alvangehoord.be wordt bevestigd. Alvangehoord.be heeft het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Leverancier heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Alvangehoord.be kan zijn rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever geeft aan Alvangehorod.be de toestemming om haar handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.